Säännöt

Metsästysseura Ajo ry:n Säännöt

1 §

Yhdistyksen nimi on Metsästysseura Ajo ry kotipaikkanaan Teuvan kunta Länsisuomen läänissä. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä ja muutoinkin nimitystä seura, joka on suomenkielinen.

2 §

Seuran tarkoituksena on harjoittaa:

1       järkiperäistä metsästystä;
2       riistanhoito ja luonnonsuojelutoimintaa;
3       metsästysampumaurheilua ja
4       kenneltoimintaa.

3 §

Tarkoitustaan seura toteuttaa

1       hankkimalla käyttöönsä metsästys- ja riistanhoitoalueita;
2       suorittamalla riistanhoitotöitä;
3       valvomalla alueillaan tapahtuvaa metsästystä;
4       seuraamalla toimialueensa riistatilannetta;
5       huolehtimalla luonnonsuojeluun liittyvistä käytännön toimista;
6       kouluttamalla jäseniään;
7       järjestämällä metsästys- ja urheiluammunnan suoritus- ja kilpailutilaisuuksia
Teuvan riistanhoitoyhdistyksen ampumaradoilla.
8       edistämällä metsästyskoiratoimintaa.

4 §

Seuran koejäseneksi johtokunta voi hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä ja maksamalla seuran vuotuisen jäsenmaksun, sekä osallistumaan seuran toimintaan. Kahden (2) koevuoden jälkeen seuran johtokunta voi hyväksyä koejäsenen seuran varsinaiseksi täysivaltaiseksi jäseneksi, jonka yleinen kokous vahvistaa.

Kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran toimintaa. Arvo on elinikäinen.

5 §

Varsinainen ja koejäsen on velvollinen noudattamaan metsästystä harjoittaessaan ja muussa toiminnassaan seuran sääntöjä ja päätöksiä sekä suorittamalla liittymis-maksun ja elokuun 10 päivään mennessä vuotuisen jäsenmaksun, joiden suuruuden seuran talvikokous vuosittain määrää. Kunniajäsenet ovat vapautetut jäsenmaksuista.

6 §

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

7 §

Seuran kokous voi erottaa jäsenen, joko määräajaksi tai kokonaan, joka

1       laiminlyö näissä säännöissä mainittujen maksujen suorittamisen;
2       toimii yhdistyksen sääntöjen tai hyvien metsästystapojen vastaisesti;
3       rikkoo metsästystä koskevia lakeja, asetuksia tai määräyksiä;
4       tai toimii seuran tarkoitusperien vastaisesti.

Ennen päätöksen tekoa kokouksen on varattava asianomaiselle jäsenelle tilaisuus selityksen antamiseen asiassa, jollei erottamisen syynä ole näissä säännöissä maksujen maksamatta jättäminen. Eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan ennen jäsensuhteen lakkaamista hänelle kuuluvat maksut, eikä hänellä ole oikeutta saada mitään seuran kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta.

8 §

Seura pitää vuosittain kaksi (2) varsinaista kokousta, joista talvikokous pidetään helmikuussa ja kesäkokous heinäkuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta. Kutsu varsinaiseen tai ylimääräiseen seuran kokoukseen on saatettava jäsenen tietoon vähintään 7 päivää ennen kokousta sanomalehti-ilmoituksella paikallislehdessä.

Talvikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1       Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja kaksi ääntenlaskijaa;
2       Todetaan kokouksen laillisuus;
3       Hyväksytään kokouksen työjärjestys;
4       Esitetään seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajain lausunto edelliseltä vuodelta ja päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta;
5       Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille;
6       Toimitetaan johtokunnan puheenjohtajan vaali;
7       Toimitetaan johtokunnan kahden (2) jäsenen vaali erovuoroisten tilalle;
8       Toimitetaan kahden toiminnantarkastajan ja heidän henkilökohtaisten   varamiestensä vaali alkaneelle toimintavuodelle;
9       Vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta toimintavuotta varten;
10  Päätetään seuran liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta;
11  Vahvistetaan alkaneen vuoden tulo- ja menoarvio;
12   Valitaan seuran edustajat ja heidän varamiehensä kokouksiin;
13  Käsitellään muut johtokunnan tai seuran jäsenten johtokunnalle vähintään neljä (4) viikkoa ennen kokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat ja keskustellaan muista mahdollisesti esille tulevista asioista, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä;

10§

Kesäkokouksessa päätetään seuran metsästysjärjestelyistä. Kokouksessa voidaan tehdä päätöksiä myös muista kokouskutsussa mainituista asioista;

11§

Seuran ylimääräinen kokous on pidettävä, kun seuran kokous niin päättää tai johtokunta katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista täysivaltaisista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Jälkimmäisessä tapauksessa vaatimus kokouksen pitämisestä on esitettävä kirjallisesti seuran johtokunnalle. Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden (2) kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kokouskutsusta on voimassa, mitä sääntöjen 8 §:ssä on määrätty.

12§

Seuran ja sen johtokunnan kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa ja ne on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä seuraavassa johtokunnan kokouksessa tarkastettava.

13§

Seuran päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten sattuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa.

Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella varsinaisella ja kunniajäsenellä on yksi ääni, koejäsenellä on läsnäolo ja puheoikeus. Valtakirjalla ei saa äänestää. Sääntöjen muuttamisesta, seuran purkamisesta tai sen omaisuuden pääosan luovuttamisesta koskevassa asiassa seuran päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

14§

Seuran tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Johtokunnan tulee luovuttaa tilit ja tilinpäätös toiminnantarkastajille tarkastettavaksi vähintään kahta (2) viikkoa ennen talvikokousta. Toiminnantarkastajien on annettava lausuntonsa viimeistään kaksi (2) päivää ennen talvikokousta.

15§

Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa talvikokouksen valitsema johtokunta. Johtokuntaan kuuluu yhdeksi vuodeksi valittu puheenjohtaja ja kolmeksi vuodeksi valitut kuusi (6) jäsentä. Johtokunnan jäsenistä on vuosittain erovuorossa kaksi (2) jäsentä.

Ensimmäisenä kerralla eroaa arvan perusteella kaksi johtokunnan jäsenistä. Tämän jälkeen erovuoroisuus määräytyy vuoron mukaan. Jos jäsen kesken toimikauttaan estyy tehtävänsä hoitamisesta, seuran kokous valitsee hänen tilalleen olevaksi toimikaudeksi uuden jäsenen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi. Johtokunta valitsee täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan sekä lisäksi sihteerin ja taloudenhoitajan, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta.

16§

Johtokunta on päätösvaltainen silloin, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet (1/2) muista jäsenistä on saapuvilla.

17§

Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja tai sihteeri kukin erikseen.

18§

Johtokunnan tehtävänä on erityisesti

1       toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti;
2       olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti;
3       suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa sen tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti;
4       vahvistaa tehtävänjako keskuudessaan sekä valita tarvittavat toimikunnat, valiokunnat, jaostot ja työryhmät suorittamaan niille johtokunnalle vastuullisia tehtäviä;
5       vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta;
6       vastata piirin sääntöjen ja ohjeiden seuralle asettamista velvoitteista;
7       toimittaa riistanhoito yhdistykselle pyydetyt toimintatiedot;
8       nimetä tarvittaessa edustajat Suomen riistakeskuksen, -riistanhoitoyhdistyksen kokouksiin ellei talvikokous ole jo asiasta päättänyt;
9     vastata seuran kokousten antamista velvoitteista;
10  pitää seuran jäsenluetteloa;
11  hoitaa huolellisesti seuran taloutta ja omaisuutta;
12  hoitaa seuran tiedotustoimintaa;
13  päättää seuran ansiomerkkien ja huomionosoitusten myöntämisestä sekä tehdä esityksiä muista huomionosoituksista;
14  tehdä metsästysvuokra- ja muut metsästysalueiden käyttöä koskevat sopimukset sekä
15  ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.

19§

Seuran yleiset metsästyssäännöt ja hirvieläinten jahtisäännöt ja näihin tehtävät muutokset vahvistetaan seuran kokouksissa.

20§

Jos seura puretaan, käytetään sen jäljelle jääneet varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin seuran toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen. Seuran purkautumisesta on tehtävä ilmoitus yhdistysrekisteriviranomaisen lisäksi Suomen riistakeskukselle.

21§

Muutoin noudatettakoon, mitä laissa yhdistyksistä on säädetty.


Comments are closed.